Kontakt

info@teledat.sk

+421 48 410 40 38

TeleDat komunikačné systémy s.r.o.

Sládkovičova 20
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 596 134
IČ DPH: SK2020454326
Register: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 1554/S

Výstavba

Realizácia pozemných, energetických a telekomunikačných stavieb

Nové základňové stanice

Stožiarové – prevažne v extravilánoch obcí, výnimočne aj v intravilánoch. Anténny systém je inštalovaný na oceľový priehradový stožiar alebo monorúru (20m, 30m, 40m, 50m). Strešné – na strechách budov. Anténny systém inštalujeme na oceľové konštrukcie typu stožiar(6 m,8 m,10 m,12 m) alebo oceľové anténne nosiče. Špeciálne – na špecifických objektoch, ako komíny, vodné zásobníky, kostoly a iné. Indoor – riešenia pre zabezpečenie dostatočnej intenzity signálu v železobetónových objektoch ako nákupné centrá, sklady, výrobné haly a iné.

Modifikácie

Vyvíjame aktivity zamerané na modernizáciu sietí.

Údržba základňových staníc

Ponúkame a vykonávame profesionálnu údržbu základňových staníc.

Inštalácie technológií

Máme skúsenosti s technológiami, ktoré používajú mobilní operátori na slovenskom trhu aj s prevažnou väčšinou výrobcov týchto technológií. Vykonávame montáž, inštalácie, merania, konfigurácie, smerovania, oživovania týchto technológií.

Energetické zariadenia

Výstavbou energetických stavieb za zaoberáme od roku 2005. Za toto obdobie sme úspešne zrealizovali niekoľko desiatok trafostaníc, kilometre vedení vysokého aj nízkeho napätia.

Zemné práce

Zemné práce realizujeme prostredníctvom vlastnej mechanizácie.
1
2
3
4
5
6

Inžinierska činnosť

Komplexná projektová a inžinierska činnosť pozemných, energetických a telekomunikačných stavieb

Akvizícia

Zabezpečujeme výber vhodných lokalít pre výstavbu. Legislatívne zabezpečíme potrebné povolenia, vyjadrenia pre zahájenie, uskutočnenie a ukončenie stavby.

Projekčná kancelária

Ponúkame komplexné služby projekčnej kancelárie, ktorej činnosť je zameraná na projektovanie základňových staníc a ich rekonfigurácie, projekty líniových telekomunikačných stavieb, projekty pre energetiku a ďalšie.

Inžiniering

Zabezpečujeme komplexný manažment stavieb. Preberáme zodpovednosť za legislatívne zabezpečenie stavby. Vybavíme vyjadrenia, rozhodnutia dotknutých strán pre zahájenie, uskutočnenie a ukončenie stavby.
1
2
3

Ostatné služby

Odborné služby v rámci manažmentu, geodetického odvetvia, montáží a revízií

Energy & Site management

Ponúkame ucelený systém určený pre vzdialené monitorovanie spotreby elektrickej energie a diaľkové ovládanie akéhokoľvek typu základňových staníc nielen telekomunikačnej siete.

Práce vo výškach

Vykonávame extrémne práce pomocou priemyselnej a horolezeckej techniky ako montáže, demontáže, inštalácie, nátery a všetky ostatné, na prvý pohľad nerealizovateľné úlohy.

Geodetické služby

Ponúkame vyhotovenie geodetických a kartografických prác rôzneho typu.

Nočné letecké označenia

Ponúkame nočné letecké označenia - NLO (návrh, dodávka, montáž, revízia) na stožiare, komíny a objekty, ktoré svojou výškou môžu narušiť obmedzenia stanovené ochrannými pásmami letísk alebo leteckých pozemných zariadení.

Montáž oceľových konštrukcií

Ponúkame montáž oceľových konštrukcií akejkoľvek hmotnosti, rozmerov a na akomkoľvek mieste.

Revízie oceľových konštrukcií

Vykonávame prvotné aj opakované prehliadky oceľových konštrukcií.

Revízie elektrických zariadení

Vykonávame prvotné aj opakované prehliadky elektrických zariadení.
1
2
3
4
5
6
7